Το Λύκειο με διακριτικό τίτλο ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (TEENS), αναλαμβάνει τη μόρφωση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά και ένα πρότυπο πρόγραμμα συμπληρωματικής σύγχρονης ναυτικής παιδείας που θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ανάγκες του σύγχρονου ναυτικού, έτσι
όπως οριοθετείται από τους διεθνείς ναυτικούς κανονισμούς, τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το λύκειο εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και όλων των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων, το οποίο βασίζεται στη λογική της συνεχούς βελτίωσης όλων των διεργασιών
του.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα:

  • τη σημασία των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (γονείς, μαθητές και κοινωνία).
  • τη σημασία της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη του συστήματος.
  • τη στρατηγική της διοίκησης

Κοινός στόχος της διοίκησης και όλων των εργαζομένων είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια των μαθητών που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, και πνευματική ανάπτυξη τους.
Αναλυτικότερα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

  • του καθορισμού και της συστηματικής παρακολούθησης σκοπών, στόχων προγραμμάτων και της μέτρησης κατάλληλων δεικτών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • της διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του λυκείου
  • της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων, που θα συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και της ενθάρρυνσης του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή του,
  • της άμεσης αναγνώρισης των προβλημάτων και παραπόνων των πελατών και των συνεργαζομένων φορέων.
  • της προσαρμογής στις νομοθετικές απαιτήσεις.
  • της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για τις απαιτήσεις των κηδεμόνων των σπουδαστών μας και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών

«Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα, ως μία κυψέλη μάθησης, γνώσης και αριστείας που θα προετοιμάζει και θα γαλουχεί από τρυφερή ηλικία νέους και νέες, για να γίνουν μια μέρα οι ηγέτες, που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική Ναυτιλία».

Καπτ. Παναγιώτης Τσάκος